سخنان نغز

در این دنیا ازدو راه می توان موفق شد: یا ازهوش خود یااز نادانی دیگران «لابر ویز»
شاید رسم روزگاروما مردم این شده که: هیچ موقع به داشته هامون فکرنمی کنیم وفقط وفقط حسرت نداشته هامون رو می خوریم.
از ریسک کردن در زندگی نهراسید اگر شما برنده شوید ، شما برنده خواهید شد .اگر فرصت را از دست دادید،شما یک راهنمای خوب هستید.
مهم بودن رو فراموش کن!
تیتر روزنامه های یکشنبه ،زباله ی روز دوشنبه است...
گوته می گوید: «اگر ثروتمند نیستی مهم نیست،بسیاری از مردم ثروتمندنیستند» ، « اگر سالم نیستی ، هستندافرادی که با معلولیت وبیماری زندگی می کنند» ، «اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد» ، «اگر جوان نیستی ،همه باچهره پیری مواجه می شوند» ، « اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد» ،اگر قدرت سیاسی ومقام نداری ، مشاغل مهم متعلق به معدودی از انسان هاست » اما ، اگر عزت نفس نداری » هیچ نداری.

 

ارسال کننده: م

/ 0 نظر / 32 بازدید