مناجات

 
مناجات

 


سپاس شایسته خدایی است که نه قضایش رامانعی است ونه عطایش را... خداوندی که صنع هیچ صانعی,چون صنع او نیست... پاداش دهنده کارگر وفراهم کننده زندگی هرفردقانع... ومهربان برهر زاری کننده... شنوای دعاگویان و دافع گرفتاری ها وبالابرنده درجات وریشه کن کننده جباران... پس هیچ معبودی جزاونیست وهیچ چیزی با اوبرابرنیست,وهیچ چیز ماننداو نیست... 
 

ماخذ: برگرفته ازدعای امام حسین(ع) در روزعرفه
 
ارسال کننده: شبنم حبیبی نسب
/ 0 نظر / 7 بازدید