مراببخش که تو رادیرشناختم

                                      
                                         مراببخش:
مراببخش که تو رادیرشناختم*مراببخش که خوب تو رانشناخته ام
مراببخش به واسطه گناهانی که کرده ام*مراببخش به واسطه گناهانی که هنوزمرتکب نشده ام
مراببخش به خاطرعهدی که شکسته ام*مراببخش به خاطرقلبی که بی تو تپیده است
مراببخش که قرآنم خاک خورده است*مراببخش ازظلمت وتاریکی محفلم
مراببخش که بی محاباتو راشناختم*مراببخش چون تورامی پرستم
مراببخش به حرمت اشکی که ریخته ام*مراببخش که نمازم قضاشده است
مراببخش که چشم هایم به غیرازتو چه هادیده اند*مراببخش که دستانم یاری که راخواسته اند
مراببخش که لب به سپاس تو نگشوده ام*مراببخش که سخنان بیهوده ای گفته ام
مراببخش که اهل کساء رانشناخته ام*مراببخش که بنده ی تونبوده ام
مراببخش که چه دلهایی که نشکسته ام*مراببخش که برای تو نگریسته ام
 
دلنوشته: شبنم حبیبی نسب
/ 0 نظر / 8 بازدید