لیش ازناد نایم ما تندهونه

لیش ازناد نایم ما تندهونه  
 
نهتم باللسان، المااله ثانی
حیث السان طه، ابهدف ربانی
لاهوه انگلیزی، ولا هو عبرانی
و الواجب انوعی الغافی یخوانی
من غزو الکلام انلوع و انعانی
اصغی الهاالمقال الدمَّر السانی
بالکشتی تجانگ جیمی و جانی
دره و مارپیچی،تریلی لاگانی
رنگ استخونی، البعته پیکانی
کسر خواب عندی ورأسی أذّانی
گیجنه افلان ابهالسخنرانی
بالکوچه علی النفش ،اسطه زنجانی
بانک الکشاورزی، وام مانطانی
آشپز بالبسیج،و طرشو ذانی
سی ساعت عندی کلاس جبرانی
خانم گالت اپرس ما هو قرآنی
حطنی علی الشغل قرقوش، ماجانی
للحوضه ادخلت سرباز، منعانی
تطفر من الکوره لیش یا شانی
خوش ایطگ اگوال، التیم الایرانی
بازی چند چند ایران و آلبانی
بازی چهار هیچ بسود الالمانی
من هالحچی و غیره الما نعرف لونه
لیش ازناد نایم ما تندهونه
 
 
شاعر:عبد الحسین الزابی الطرفی
 
ارسال کننده: عبدارضا آل کثیر
/ 0 نظر / 30 بازدید