گآهی دِلگــیری شآیــَد

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری ... وَ حآل هــَم کِه گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی گآهی دِلگــیری شآیــَد اَز خودَت شآیــَد
××××××××
گفت : دعا کنی، می آید؛ گفتم : آنکه با دعایی بیاید به نفرینی میرود؛ خواستی بیایی، با دعا نیا، با دل بیا ...!
 
ارسال کننده: مستی
 
 
/ 0 نظر / 28 بازدید