بی خبر از هم دگر آسوده خوابیدن چه سود

بی خبر از هم دگر اسوده خوابیدن چه سود                  بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود

زنده را تا زنده است باید به فریادی رسی                        ورنه بر سنگ مزارش اب پاشیدن چه سود

گـر نرفتـی خانه اش تا زنـده بــود                           خانه ی صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود

گر نپرسی حال او تا زنده است                                   گریه و زاری و نالیدن برای او چه سود

زنـده را در زنـدگـی قـدرش بـدان                                  ور نه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود
 

 

 

ارسال کننده: غزال دیوانی

/ 0 نظر / 44 بازدید